galactophorous

galactophorous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactophorous galactophorous

galactophorous terimi için benzer kelimeler ve anlamları

galactophorous duct galaktofor kanal