galactokinase

galactokinase teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactokinase galaktokinaz

galactokinase terimi için benzer kelimeler ve anlamları

galactokinase deficiency galaktokinaz eksikliği