gains

gains teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gains kazançlar

gains terimi için benzer kelimeler ve anlamları

capital gains tax sermaye kazancı vergisi
ill-gotten gains kazanılmamış kazançlar
capital gains sermaye kazançları
efficiency gains verimlilik kazancı
productivity gains verimlilik artışları
unrealized gains gerçekleşmemiş kazançlar
exchange gains döviz kurları
foreign exchange gains döviz kazancı
income gains gelir kazancı
development gains gelişim kazancı
gains and losses kazanç ve kayıplar
actuarial gains aktüeryal kazanç
make gains kazanç sağlamak
gains momentum hız kazanıyor
performance gains performans kazancı
chargeable gains ücretli kazançlar
unrealised gains gerçekleşmemiş kazançlar
market share gains pazar payı kazancı
employment gains istihdam kazancı
realized capital gains gerçekleşmiş sermaye kazancı
realized gains gerçekleşen kazançlar
share gains hisse kazançları
windfall gains düşeş kazancı
taxation of chargeable gains act ücretli kazançlar vergisi kanunu
significant gains önemli kazançlar
welfare gains refah kazancı
revenue gains gelir kazancı
currency gains döviz kazancı
investment gains yatırım kazancı
actuarial gains and losses aktüeryal kazanç ve kayıplar
foreign exchange gains and losses döviz kazancı ve kayıpları
job gains iş kazancı
hard-won gains zor kazanılmış kazançlar
health gains sağlık kazanımları
incremental gains artımlı kazançlar
gains traction çekiş kazanıyor
sales gains satış kazancı
trading gains ticari kazançlar
lock in gains kazancı korumak
potential gains potansiyel kazançlar
impressive gains etkileyici kazançlar
gains in productivity verimlilikte kazançlar
income and gains gelir ve kazançlar
unrealized gains and losses gerçekleşmemiş kazançlar ve kayıplar
wage gains ücret artışları
taxation of chargeable gains ücretli kazançların vergilendirilmesi
equity gains öz sermaye kazancı
market gains pazar kazancı
total recognised gains toplam tanınmış kazançlar
fair value gains gerçeğe uygun değer kazançları