gain ground

gain ground teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gain ground zemin kazanmak

gain ground terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gain ground from toprak kazanmak
gain ground across yer kazanmak
gain ground over zemin kazanmak
gain more ground daha fazla toprak kazanmak
gain new ground yeni zemin kazanmak
gain some ground biraz yer kazanmak
beginning to gain ground zemin kazanmaya başlamak
ground-to-ground zemin-toprak
above ground and below ground yer üstünde ve yer altında
above ground or below ground yerin üstünde veya yerin altında
a ground-to-ground missile yerden yere füze
ground-to-ground missile yerden yere füze
on-the-ground ground activity yerdeki yer etkinliği
automatic gain control otomatik kazanç kontrolü
brain gain beyin kazancı
capital gain sermaye kazancı
gain kazanç
no pain, no gain kolay para yoktur
primary gain birincil kazanç
secondary gain ikincil kazanç
no pain no gain kolay para yoktur
gain insight bakış açısı kazanmak
weight gain kilo almak
gain access erişim kazanmak
gain experience deneyim kazanmak
gain traction çekiş kazanmak
gain momentum ivme kazanma
gain control kontrolü ele al
personal gain kişisel kazanç
financial gain finansal kazanç
gain weight kilo almak
gain knowledge bilgi edinmek
gain confidence güven kazanmak
stand to gain kazanmak
gain an understanding anlayış kazanmak
net gain net kazanç
gain understanding anlayış kazanmak
capital gain tax sermaye kazancı vergisi
gain exposure maruz kalmak
gain entry giriş kazanmak
heat gain ısı kazancı
gain a foothold yer kazanmak
pain and gain acı ve kazanç
solar gain güneş kazancı
gain the upper hand üstünlük kazanmak
gain market share pazar payı kazanmak
gain an insight fikir edinmek
gain attention dikkatini çekmek
gain share pay kazanmak
gain from den kazanç