gag order

gag order teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gag order tıkaç sırası

gag order terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gag tıkaç
gag law tıkaç kanunu
gag reflex öğürme refleksi
gag rule tıkaç kuralı
gag-bit gag bit
running gag koşu şakası
sight gag görüş gag
gag reel tıkaç makarası
mouth gag ağız tıkacı
test gag test gagası
gag orders tıkaç siparişleri
gag on şaka yapmak
gag me ağzıma beni
global gag rule küresel tıkaç kuralı
gag press tıkaç basın
gag writer şaka yazarı
gag it şaka yap
gag response tıkaç yanıtı
do a gag bir şeyler yap
gag easily kolayca tıkaç
caused them to gag. onları tıkamaya neden oldu.
gag clause şaka maddesi
gag from şaka yapmak
gag over şaka yapmak
gag the mouth ağzını tıkamak
old gag eski tıkaç
puts a gag on şaka yapar
gag p19 şaka p19
a gag reflex tıkaç refleksi
gag up ağzı açık
pr gag pr gag
gag pol tıkaç pol
do you gag easily kolayca tıkar mısın
gag and vomit tıkaç ve kusma
gag effect tıkaç etkisi
intact gag reflex bozulmamış tıkaç refleksi
the need to cough or gag öksürme ya da tıkaçlama ihtiyacı
go gag şaka yapmak
order by order basis sipariş bazında sipariş
mail order telephone order mail order telefon siparişi
purchase order and sales order satınalma siparişi ve satış siparişi
order order later sonra sipariş
order order cycle sipariş sırası
on an order by order basis sipariş bazında sipariş üzerine
order order backlog sipariş sırası
purchase order or order satınalma siparişi veya siparişi
order unit from the purchase order satınalma siparişinden sipariş birimi
administration order idare emri
affiliation order üyelik siparişi
ancient arabic order of nobles of the mystic shrine mistik tapınağın soylular eski arapça sırası