gag law

gag law teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gag law tıkaç kanunu

gag law terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gag tıkaç
gag order tıkaç sırası
gag reflex öğürme refleksi
gag rule tıkaç kuralı
gag-bit gag bit
running gag koşu şakası
sight gag görüş gag
gag reel tıkaç makarası
mouth gag ağız tıkacı
test gag test gagası
gag orders tıkaç siparişleri
gag on şaka yapmak
gag me ağzıma beni
global gag rule küresel tıkaç kuralı
gag press tıkaç basın
gag writer şaka yazarı
gag it şaka yap
gag response tıkaç yanıtı
do a gag bir şeyler yap
gag easily kolayca tıkaç
caused them to gag. onları tıkamaya neden oldu.
gag clause şaka maddesi
gag from şaka yapmak
gag over şaka yapmak
gag the mouth ağzını tıkamak
old gag eski tıkaç
puts a gag on şaka yapar
gag p19 şaka p19
a gag reflex tıkaç refleksi
gag up ağzı açık
pr gag pr gag
gag pol tıkaç pol
do you gag easily kolayca tıkar mısın
gag and vomit tıkaç ve kusma
gag effect tıkaç etkisi
intact gag reflex bozulmamış tıkaç refleksi
the need to cough or gag öksürme ya da tıkaçlama ihtiyacı
go gag şaka yapmak
common law and civil law ortak hukuk ve medeni hukuk
common law civil law ortak hukuk medeni hukuk
civil law common law medeni hukuk ortak hukuk
international humanitarian law and human rights law uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku
common law and civil law systems ortak hukuk ve medeni hukuk sistemleri
natural law and common law doğal hukuk ve ortak hukuk
english property law law ingilizce mülkiyet hukuku kanunu
be implied by statute, common law or the law of equity tüzük, genel yasa veya eşitlik yasası ile ima edilmek
customary law and written law gelenek hukuku ve yazılı hukuk
common law, case law ortak hukuk, içtihat hukuku
contract law and tort law sözleşmeler hukuku
public law and private law kamu hukuku ve özel hukuk