b-blockers

b-blockers teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-blockers beta-blokerler

b-blockers terimi için benzer kelimeler ve anlamları

calcium channel blockers kalsiyum kanal blokerleri
beta blockers beta engelleyiciler
angiotensin receptor blockers anjiyotensin reseptörü blokerleri
angiotensin ii receptor blockers anjiyotensin ii reseptör blokerleri
h2 blockers h2 engelleyicileri
alpha blockers alfa blokerler
acid blockers asit blokerleri
beta-adrenergic blockers beta-adrenerjik blokerleri
adrenergic blockers adrenerjik bloker
tumor necrosis factor blockers tümör nekroz faktörü blokerleri
alpha-adrenergic blockers alfa-adrenerjik blokerleri
calcium channels blockers kalsiyum kanal blokerleri
nonselective beta-blockers seçici olmayan beta-bloker
alpha-1 blockers alfa-1 blokerleri
histamine 2 blockers histamin 2 blokerleri
angiotensin 2 receptor blockers anjiyotensin 2 reseptörü blokerleri
a pop up blockers açılır pencere engelleyicileri
beta-blockers and diuretics beta blokerler ve diüretikler
taking beta-blockers beta blokerler alarak
alpha-blockers terazosin alfa bloker terazosin
h blockers h engelleyiciler
air blockers hava blokörleri
angiotensin receptors blockers anjiyotensin reseptörleri blokerleri
blue blockers mavi blokerler
beta receptor blockers beta reseptör blokerleri
calcium channel blockers verapamil kalsiyum kanal blokerleri verapamil
histamine blockers histamin blokerleri
beta blockers slow heart rate beta blokerler yavaş kalp atış hızı
b-adrenergic blockers b-adrenerjik blokerleri
o beta blockers o beta blokerler
alpha 1-receptor blockers alfa 1 reseptörü blokerleri
starch blockers nişasta engelleyicileri
known as beta blockers beta blokerler olarak bilinir
337. beta-blockers 337. beta blokerler
of alpha-adrenergic blockers alfa-adrenerjik blokerlerin
p-blockers p-bloke edicileri