x-bar chart

x-bar chart teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-bar chart x çubuk grafiği

x-bar chart terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bar chart line chart çubuk grafiği çizgi grafiği
pie chart chart pasta grafiği
bar chart grafik çubuğu
stacked bar chart yığılmış çubuk grafik
a bar chart çubuk grafiği
chart bar grafik çubuğu
display a bar chart çubuk grafik göster
bar line chart çubuk çizgi grafiği
the bar chart show çubuk grafik gösterisi
graph bar chart grafik çubuk grafiği
3d bar chart 3d çubuk grafiği
simple bar chart basit çubuk grafiği
bar chart s-curve çubuk grafik s eğrisi
going from bar to bar bardan bara gitmek
we love going from bar to bar bardan bara gitmeyi seviyoruz
8 bar - 415 bar 8 bar - 415 bar
adiabatic chart adyabatik çizelge
alignment chart uyum tablosu
breakeven chart breakeven grafiği
chart grafik
chart house grafik evi
chart room grafik odası
chart. grafik.
chart. cerat. grafik. cerat.
chord chart akor şeması
color chart renk tablosu
control chart kontrol grafiği
eye chart göz şeması
flip chart sunumlarda kullanılan büyük yazı kağıtları ve tahtaları
flow chart akış şeması
lap-chart vatka şeması
magnetic chart manyetik grafik
natal chart doğum sonrası tablosu
organization chart organizasyon şeması
pie chart yuvarlak diyagram
pilot chart pilot şeması
plane chart düzlem şeması
pre-chart ön grafik
prognostic chart prognostik çizelge
psychrometric chart psikrometrik grafik
snellen chart snellen şeması
star chart yıldız şeması
synoptic chart sinoptik grafik
tanner growth chart tanner büyüme tablosu
time chart zaman çizelgesi
z chart z şeması
gantt chart gantt şeması
organizational chart organizasyon şeması
chart of accounts hesap tablosu
medical chart tıbbi çizelge