p-cards

p-cards teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-cards p-kartlar

p-cards terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cards kartları
cards are stacked against kartlar karşı istiflenir
house of cards kartların evi
in the cards kartlarda
lay one's cards on the table kartları bir masaya yatırın
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
play one's cards right birinin kartını doğru oyna
put one's cards on the table birinin kartlarını masaya koy
stack the cards kartları istifle
flash cards flash kartlar
playing cards kağıt oynamak
deck of cards kart destesi
on the cards kartın üstünde
play cards oyun kartları
trading cards ticaret kartları
cue cards işaret kartları
pack of cards kart paketi
picture cards resim kartları
deal cards anlaşma kartları
a pack of cards bir paket kart
baseball cards beyzbol kartları
holiday cards tatil kartları
set of cards kart dizisi
hold all the cards tüm kartları tut
shuffle the cards kartları karıştır
stack of cards kart yığını
citizen report cards vatandaş karne kartları
activity cards etkinlik kartları
e-cards e-kartlar
all major credit cards tüm kredi kartları
hand of cards kartların eli
pile of cards kart yığını
table cards masa kartları
tarot cards tarot kartları
international chemical safety cards uluslararası kimyasal güvenlik kartları
branded cards markalı kartlar
private label cards özel etiket kartları
revolving credit cards döner kredi kartları
issue cards sorun kartları
hold the cards kartları tut
matching cards eşleşen kartlar
deck of playing cards iskambil destesi
fidelity cards sadakat kartları
vocabulary flash cards kelime flash kartlar
prayer cards namaz kartları
sort cards kartları sırala
cigarette cards sigara kartları
dealer cards bayi kartları
alphabet cards alfabe kartları
leave cards kart bırak