k-complexes

k-complexes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-complexes k-komplekslerinin

k-complexes terimi için benzer kelimeler ve anlamları

immune complexes bağışıklık kompleksleri
ecological complexes ekolojik kompleksler
form complexes kompleksler oluşturmak
metal complexes metal kompleksleri
phosphate complexes fosfat kompleksleri
ventricular premature complexes ventriküler erken kompleksler
copper complexes of chlorophylls klorofil bakır kompleksleri
ventricular complexes ventriküler kompleksler
premature ventricular complexes erken ventrikül kompleksleri
multi-unit complexes çok birimli kompleksler
coloured complexes renkli kompleksler
apartments complexes apartman kompleksleri
k-complexes dominate k kompleksleri baskın
anionic complexes anyonik kompleksler
weight complexes ağırlık kompleksleri
biological complexes biyolojik kompleksler
without complexes kompleksler olmadan
various complexes çeşitli kompleksler
large housing complexes büyük konut kompleksleri
transboundary complexes sınır ötesi kompleksler
chlorophylls, copper complexes klorofiller, bakır kompleksleri
thematic complexes tematik kompleksler
natural complexes doğal kompleksler
multi-unit housing complexes çok birimli konut kompleksleri
built complexes yerleşik kompleksler
addition complexes toplama kompleksleri
two locks complexes iki kilit kompleksi
large warehouse complexes büyük depo kompleksleri
oocyte complexes oosit kompleksleri
metallic complexes metalik kompleksler
mixed complexes karma kompleksler
complexes soluble çözünür kompleksler
natural flavouring complexes doğal aroma kompleksleri
multi-family housing complexes çok aileli konut kompleksleri
organic complexes organik kompleksler
molecules and complexes moleküller ve kompleksler
mesoscale convective complexes mezoskale taşınım kompleksleri
productive complexes üretken kompleksler
psychic complexes psişik kompleksler
complexes protein kompleks protein
forming complexes kompleks oluşturma
palatial complexes saray kompleksleri
complexes are situated kompleksler yer almaktadır
stock complexes stok kompleksleri
molecular complexes moleküler kompleksler
complexes of leisure activities boş zaman etkinlikleri kompleksleri
soluble cyanide complexes çözünür siyanür kompleksleri
a large number of complexes çok sayıda kompleks