x-functional

x-functional teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-functional x-fonksiyonel

x-functional terimi için benzer kelimeler ve anlamları

functional and non-functional işlevsel ve işlevsel olmayan
functional locations within a functional location structure işlevsel bir yer yapısı içindeki işlevsel yerler
functional fonksiyonel
functional analysis fonksiyonel analiz
functional anatomy fonksiyonel anatomi
functional blindness fonksiyonel körlük
functional calculus fonksiyonel hesap
functional change fonksiyonel değişim
functional congestion fonksiyonel tıkanıklık
functional deafness fonksiyonel sağırlık
functional disease fonksiyonel hastalık
functional disorder fonksiyonel bozukluk
functional food fonksiyonel yemek
functional group fonksiyonel grup
functional hypertrophy fonksiyonel hipertrofi
functional illiterate fonksiyonel okuma yazma bilmeyen
functional imperative fonksiyonel zorunluluk
functional isomer fonksiyonel izomer
functional load fonksiyonel yük
functional medicine fonksiyonel tıp
functional murmur fonksiyonel üfürüm
functional neurosurgery fonksiyonel beyin cerrahisi
functional occlusion fonksiyonel tıkanma
functional representation fonksiyonel temsil
functional residual capacity fonksiyonel artık kapasite
functional sentence perspective fonksiyonel cümle perspektifi
functional shift fonksiyonel kayma
functional splint fonksiyonel atel
functional water fonksiyonel su
non-functional işlevsel olmayan
semi-functional yarı-işlevli
cross-functional çapraz fonksiyonel
fully functional tamamen işlevsel
functional currency fonksiyonel para birimi
functional area fonksiyonel alan
functional test fonksiyonel test
cross-functional team işlevler arası ekip
functional description fonksiyonel açıklama
functional impairment fonksiyonel bozukluk
functional manager fonksiyonel yönetici
functional status işlevsel durum
functional testing fonksiyonel test
functional requirements işlevsel gereksinimler
functional foods işlevsel yemekler
functional magnetic resonance imaging fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme
functional performance işlevsel performans
functional location fonksiyonel konum
functional expertise fonksiyonel uzmanlık
functional head fonksiyonel kafa
functional title işlevsel başlık