factory ship

factory ship teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factory ship fabrika gemisi

factory ship terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ship factory gemi fabrikası
ship to ship transfer gemi gemi transferi
ship to ship operation gemiden gemiye operasyon
ship to ship activity gemi faaliyetine gemi
any ship to ship activity gemi faaliyeti için herhangi bir gemi
dairy factory süt fabrikası
factory fabrika
factory farm fabrika çiftliği
factory outlet fabrika satış mağazası
factory price fabrika fiyatı
factory reset fabrika ayarları
factory worker fabrika işçisi
factory floor fabrika zemini
factory default fabrika varsayılanı
factory settings fabrika ayarları
factory acceptance test fabrika kabul testi
ex-factory fabrika
factory set fabrika ayarı
factory mutual karşılıklı fabrika
factory farming fabrika çiftçiliği
garment factory konfeksiyon fabrikası
factory manager fabrika müdürü
factory automation fabrika otomasyonu
factory output fabrika çıkışı
factory orders fabrika siparişleri
ex-factory price fabrika çıkış fiyatı
factory test fabrika testi
factory building fabrika binası
factory acceptance testing fabrika kabul testi
factory installed fabrikada kurulmuş
factory testing fabrika testi
factory system fabrika sistemi
factory fitted fabrikada takılan
factory-made fabrikasyon
factory trained fabrika eğitimli
factory unlocked açık fabrika
factory tour fabrika turu
factory production fabrika üretimi
factory gate fabrika kapısı
factory data reset fabrika verilerine sıfırlama
factory sealed mühürlü fabrika
factory site fabrika sahası
factory acceptance fabrika kabulü
factory equipment fabrika ekipmanı
factory overhead fabrika ek yükü
restore factory settings fabrika ayarlarını geri yükle
factory line fabrika hattı
factory management fabrika yönetimi
factory-built fabrika yapılmış
software factory yazılım fabrikası