factory outlet

factory outlet teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factory outlet fabrika satış mağazası

factory outlet terimi için benzer kelimeler ve anlamları

outlet factory çıkış fabrikası
factory outlet stores fabrika satış mağazaları
conjugate of outlet çıkış konjugatı
obstetric conjugate of outlet çıkışın obstetrik eşleniği
outlet çıkış
pelvic plane of outlet pelvik çıkış düzlemi
rule of outlet çıkış kuralı
thoracic outlet syndrome torasik çıkış sendromu
power outlet priz
electrical outlet elektrik prizi
retail outlet perakende satış
wall outlet duvar prizi
socket outlet soket çıkışı
air outlet hava çıkışı
water outlet su çıkışı
ac outlet ac çıkışı
sales outlet satış mağazası
outlet pipe çıkış borusu
outlet box çıkış kutusu
grounded outlet topraklı çıkış
outlet valve çıkış valfı
food outlet yiyecek çıkışı
electric outlet elektrik prizi
outlet pressure çıkış basıncı
cable outlet kablo çıkışı
exhaust outlet egzoz çıkışı
inlet and outlet giriş ve çıkış
outlet temperature çıkış sıcaklığı
outlet mall outlet alışveriş merkezi
convenience outlet kolaylık çıkışı
gas outlet gaz çıkışı
creative outlet yaratıcı satış
outlet port çıkış noktası
service outlet servis çıkışı
bottom outlet alt çıkış
outlet flange çıkış flanşı
inlet outlet giriş çıkışı
drain outlet tahliye çıkışı
discharge outlet boşaltma çıkışı
pump outlet pompa çıkışı
outlet line çıkış hattı
connect the equipment into an outlet on a circuit different ekipmanı farklı bir devredeki prize bağlamak
outlet connection çıkış bağlantısı
market outlet pazar çıkışı
outlet center alışveriş merkezi
outlet plug priz
outlet air çıkış havası
outlet side çıkış tarafı
mains outlet elektrik prizi
commercial outlet ticari satış