factoring

factoring teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factoring faktoring

factoring terimi için benzer kelimeler ve anlamları

reverse factoring ters faktoring
factoring agreement faktoring sözleşmesi
factoring company faktoring şirketi
factoring out çarpanlara ayırmak
debt factoring borç faktoringi
factoring companies faktoring şirketleri
non-recourse factoring rica dışı faktoring
recourse factoring başvuru faktoringi
factoring services faktoring hizmetleri
factoring facility faktoring tesisi
factoring facilities faktoring tesisleri
factoring transaction faktoring işlemi
factoring arrangement faktoring düzenlemesi
export factoring ihracat faktoringi
factoring line faktoring çizgisi
invoice factoring fatura faktoringi
by factoring faktoring yaparak
factoring without recourse başvurmadan faktoring
factoring of receivables alacakların faktoringi
factoring business faktoring işi
factoring contract faktoring sözleşmesi
factoring fee faktoring ücreti
when factoring faktoring yaparken
factoring house faktoring evi
factoring agent faktoring ajanı
receivables factoring alacaklar faktoringi
factoring and forfaiting faktoring ve vazgeçme
maturity factoring vade faktoringi
receivable factoring alacak faktoringi
factoring and confirming faktoring ve onaylama
factoring trade receivables faktoring ticari alacakları
factoring invoices faktoring faturaları
financial factoring finansal faktoring
discount factoring iskonto faktoringi
leasing factoring finansal kiralama faktoringi
factoring numbers faktoring sayıları
leasing and factoring finansal kiralama ve faktoring
factoring with recourse başvuru ile faktoring
factoring operation faktoring işlemi
factoring program faktoring programı
factoring activities faktoring faaliyetleri
factoring finance faktoring finansmanı
domestic factoring yurtiçi faktoring
factoring risks faktoring riskleri
cost factoring maliyet faktoringi
factoring factor faktoring faktörü
factoring charges faktoring ücretleri
not factoring faktoring değil
factoring bank faktoring bankası
factoring discount faktoring indirimi