factorial experiment

factorial experiment teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factorial experiment faktör deneyi

factorial experiment terimi için benzer kelimeler ve anlamları

factorial faktöryel
factorial design faktöryel tasarım
full factorial tam faktörlü
2-by-2 factorial design 2'ye 2 faktörlü tasarım
factorial function faktoring işlevi
factorial approach faktör yaklaşımı
fractional factorial kesirli faktörlü
full factorial design tam faktoring tasarımı
fractional factorial design kesirli faktoring tasarımı
factorial arrangement faktör düzenleme
factorial structure faktör yapısı
simple factorial basit faktörlü
you are factorial sen faktörsün
factorial problem faktör sorunu
a 2-by-2 factorial design 2'ye 2 oranında faktoring tasarımı
a factorial arrangement faktörlü bir düzenleme
being multi-factorial çok faktörlü olmak
such a factorial böyle bir faktör
block factorial faktoring engelleme
2-bye-2 factorial design 2-bye-2 faktoring tasarımı
two-factorial iki faktörlü
binomial experiment binom deneyi
cavendish experiment cavendish deneyi
control experiment kontrol deneyi
controlled experiment kontrollü deney
davisson-germer experiment davis-germer deneyi
double blind experiment çift kör deney
double-masked experiment çift maskeli deney
eotvos experiment eotvos deneyi
experiment deney
experiment station deneme istasyonu
michelson-morley experiment michelson-morley deneyi
thought experiment düşünce deneyi
gedanken experiment gedanken deneyi
conduct an experiment bir deney yapmak
experiment with ile deney
do an experiment bir deney yap
field experiment saha deneyi
bold experiment cesur deney
choice experiment seçim deneyi
set up an experiment bir deneme hazırla
experiment setup deneme kurulumu
blank experiment boş deneme
perform an experiment bir deney yap
randomized experiment randomize deney
inclining experiment meyil deneyi
scientific experiment bilimsel deney
by experiment deneyle
an experiment bir deney
natural experiment doğal deney