factor xiii

factor xiii teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factor xiii faktör xiii

factor xiii terimi için benzer kelimeler ve anlamları

alfonso xiii alfonso xiii
benedict xiii benedict xiii
clement xiii xiii öğesi
innocent xiii masum xiii
john xiii john xiii
leo xiii leo xiii
louis xiii louis xiii
gregory xiii gregory xiii
pontiff leo xiii, and certainly may not use the entire text pontiff leo xiii, ve kesinlikle tüm metni kullanmayabilir
the king alfonso xiii kral alfonso xiii
factor a factor faktör faktörü
abiotic factor abiyotik faktör
accelerator factor hızlandırıcı faktör
adhesive factor yapışkan faktörü
angiogenesis factor anjiyojenez faktörü
antihemophilic factor antihemofilik faktör
antihemorrhagic factor antihemorajik faktör
antinuclear factor antinükleer faktör
antipernicious anemia factor antipernicious anemi faktörü
atrial natriuretic factor atriyal natriüretik faktör
biotic factor biyotik faktör
capillary permeability factor kılcal geçirgenlik faktörü
castle's intrinsic factor kalenin iç faktörü
chill factor soğutma faktörü
christmas factor noel faktörü
citrovorum factor sitrovorum faktörü
clearing factor temizleme faktörü
clotting factor pıhtılaşma faktörü
coagulation factor pıhtılaşma faktörü
colony stimulating factor koloni uyarıcı faktör
colony-stimulating factor koloni uyarıcı faktör
common factor ortak faktör
corn factor mısır faktörü
corticotropin releasing factor kortikotropin salma faktörü
culture factor kültür faktörü
eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis eozinofil kemotaktik anafilaksi faktörü
extrinsic factor dış faktör
f factor f faktörü
f-factor f-faktör
factor faktör
factor analysis faktor analizi
factor cost faktör maliyeti
factor group faktör grubu
factor i faktör i
factor ii faktör ii
factor iii faktör iii
factor in faktör
factor iv faktör iv
factor ix faktör ix
factor of production üretim faktörü