facto

facto teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facto facto

facto terimi için benzer kelimeler ve anlamları

de facto fiilen
de facto segregation fiili ayrışma
ex facto fiilen
ex post facto fiili sonrası
ex post facto law fiili kanun sonrası
ipso facto ipso facto
de facto relationship gerçek ilişki
de facto divorce fiilen boşanma
ex post facto laws eski facto yasalar sonrası
facto standard fiili standart
de facto separation fiili ayrılık
de facto couples fiilen çiftler
de facto government fiili hükümet
de facto rights fiili haklar
de facto currency fiilen para birimi
whether de jure or de facto jüri veya fiili olsun
de facto situation fiili durum
facto proof fiili kanıt
facto divorce fiili boşanma
de facto acceptance fiilen kabul
the de facto founder fiili kurucusu
shall ipso facto fiilen fiilen
de jure and the facto jüri ve fiili
de facto population fiili nüfus
de facto standard model fiilen standart model
de facto president fiili başkan
facto independence fiili bağımsızlık
government de jure or de facto hükümetin cezası veya fiili
facto authority fiili otorite
de facto assumption fiilen varsayım
de facto authorities fiilen yetkili makamlar
facto state fiili devlet
de facto capacity fiili kapasite
in a de facto relationship fiili bir ilişkide
de facto gender equality fiili cinsiyet eşitliği
facto relationship fiili ilişki
de facto member fiili üye
facto leader facto lideri
a de facto relationship fiili bir ilişki
place de facto fiili yer
de facto head of state fiili devlet başkanı
de facto separated fiilen ayrılmış
ipso facto terminate ipso facto sonlandırmak
facto union facto birliği
facto partner fiili ortak
is a de facto fiilen
de facto world standards fiili dünya standartları
facto powers fiili güçler
de facto owner fiilen mal sahibi
as de facto fiili olarak