factiousness

factiousness teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factiousness factiousness