factious

factious teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factious fesatçı