faction fight

faction fight teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
faction fight hizip kavgası

faction fight terimi için benzer kelimeler ve anlamları

faction hizip
red army faction kızıl ordu hizip
political faction siyasi hizip
splinter faction kıymık hizip
faction leader hizip lideri
radical faction radikal hizip
rebel faction isyancı hizip
breakaway faction ayrılıkçı hizip
small faction küçük hizip
fatah faction fetih hizip
republican faction cumhuriyetçi hizip
a faction of hizip
a dissident faction muhalif bir hizip
parliamentary faction parlamento fraksiyonu
dissident faction muhalif hizip
nationalist faction. milliyetçi hizip.
party faction parti hizip
opposing political faction muhalif siyasi hizip
of one faction over another bir hizipten diğerine
playable faction oynanabilir hizip
faction fighting hizip savaşı
catholic faction katolik fraksiyonu
faction-back hizip geri
sizeable faction büyük fraksiyon
faction within içindeki hizip
fight the good fight iyi dövüş
can't fight city hall belediye binası ile mücadele edemez
cat fight kedi dövüşü
fifty-four-forty fight elli dört kırk kavga
fifty-four-forty or fight elli dört kırk veya savaş
fight kavga
fight back direnmek
fight fire with fire ateşe ateşle karşılık ver
fight it out savaş
fight off savaşmak
fight or flight reaction savaş ya da uçuş reaksiyonu
fight shy of utangaç olmak
fight tooth and nail dişle tırnakla savaş
fight-or-flight kavga ya da kaç
fight-or-flight reaction savaş ya da uçuş reaksiyonu
fight-or-flight response dövüş ya da uçuşa cevap
i have not yet begun to fight henüz savaşmaya başlamadım
pillow fight yastık kavgası
proxy fight vekil kavga
sea fight deniz savaşı
straight fight düz kavga
fight against karşı savaşmak
fight or flight dövüş ya da uçuş
fight for kavga etmek
put up a fight kavga çıkarmak