facilitation

facilitation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facilitation kolaylaştırma

facilitation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

facilitation payments kolaylaştırma ödemeleri
trade facilitation ticaretin kolaylaştırılması
facilitation skills kolaylaştırma becerileri
visa facilitation vize kolaylaştırma
meeting facilitation toplantı kolaylığı
group facilitation grup kolaylaştırması
facilitation techniques kolaylaştırma teknikleri
facilitation guide kolaylaştırma rehberi
business facilitation iş kolaylaştırma
facilitation team kolaylaştırma ekibi
facilitation fee kolaylaştırma ücreti
proprioceptive neuromuscular facilitation propriyoseptif nöromüsküler kolaylaştırma
facilitation services kolaylaştırma hizmetleri
workshop facilitation atölye kolaylaştırma
passenger facilitation yolcu kolaylaştırma
facilitation process kolaylaştırma süreci
social facilitation sosyal kolaylaştırma
political facilitation politik kolaylaştırma
facilitation committee kolaylaştırma komitesi
facilitation role kolaylaştırma rolü
market facilitation pazar kolaylaştırma
trade facilitation agreement ticari kolaylaştırma anlaşması
travel facilitation seyahat kolaylığı
facilitation notes kolaylaştırma notları
facilitation support kolaylaştırma desteği
united nations centre for trade facilitation and electronic birleşmiş milletler ticaret kolaylaştırma ve elektronik merkezi
investment facilitation yatırım kolaylaştırma
strong facilitation güçlü kolaylaştırma
group facilitation skills grup kolaylaştırma becerileri
criminal facilitation ceza kolaylaştırma
facilitation of unauthorised entry and residence izinsiz giriş ve ikamet kolaylaştırma
trade facilitation measures ticari kolaylaştırma önlemleri
facilitation assistance kolaylaştırma yardımı
customs and trade facilitation gümrük ve ticaret kolaylaştırma
facilitation mechanism kolaylaştırma mekanizması
facilitation training kolaylaştırma eğitimi
training facilitation eğitim kolaylığı
facilitation group kolaylaştırma grubu
facilitation of illegal immigration yasadışı göçün kolaylaştırılması
provide facilitation kolaylaştırma sağlamak
customs facilitation gümrük işlemleri
facilitation of access erişimin kolaylaştırılması
course facilitation kurs kolaylaştırma
facilitation of movement hareketin kolaylaştırılması
facilitation measures kolaylaştırma önlemleri
facilitation guidelines kolaylaştırma kuralları
transport facilitation ulaşım kolaylığı
facilitation network kolaylaştırma ağı
change facilitation kolaylaştırma değiştirmek
coordination and facilitation koordinasyon ve kolaylaştırma