facial vein

facial vein teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facial vein yüz damarı