facial neuralgia

facial neuralgia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facial neuralgia yüz nevraljisi

facial neuralgia terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fothergill's neuralgia fothergill nevraljisi
hunt's neuralgia nevraljisini avla
idiopathic neuralgia idiyopatik nevralji
neuralgia nevralji
neuralgia facialis vera nevralji facialis vera
red neuralgia kırmızı nevralji
trifacial neuralgia trifasial nevralji
trigeminal neuralgia trigeminal nöralji
geniculate neuralgia nevraljiyi ortaya çıkarır
postherpetic neuralgia postherpetik nevralji
post-herpetic neuralgia herpetik sonrası nevralji
occipital neuralgia oksipital nevralji
glossopharyngeal neuralgia glossofaringeal nevralji
brachial neuralgia brakiyal nevralji
anterior facial vein ön yüz ven
common facial vein ortak yüz veni
deep facial vein derin yüz ven
facial yüz
facial angle yüz açısı
facial artery yüz arteri
facial axis yüz ekseni
facial bone yüz kemiği
facial canal yüz kanalı
facial eczema yüz egzaması
facial hemiplegia yüz kanaması
facial index yüz indeksi
facial muscle yüz kası
facial nerve yüz siniri
facial palsy yüz felci
facial tic yüz tik
facial tissue yüz dokusu
facial vein yüz damarı
muscle of facial expression yüz ifadesinin kası
posterior facial vein arka yüz ven
transverse facial artery enine yüz arteri
transverse facial fracture enine yüz kırığı
facial hair sakal
facial features yüz hatları
facial expression yüz ifadesi
facial flushing yüz kızarması
facial droop yüz sarkma
facial cleanser yüz temizleyici
facial swelling yüzün şişmesi
facial scrub yüz fırçası
facial recognition yüz tanıma
facial toner yüz toniği
facial mask yüz maskesi
facial wash yüz yıkama
express facial yüz ifadesi
facial weakness yüz zayıflığı