facial hemiplegia

facial hemiplegia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facial hemiplegia yüz kanaması

facial hemiplegia terimi için benzer kelimeler ve anlamları

alternating hemiplegia alternatif hemipleji
contralateral hemiplegia kontralateral hemipleji
crossed hemiplegia çapraz hemipleji
hemiplegia kısmi felç
spastic hemiplegia spastik hemipleji
alternating hemiplegia of childhood alternatif çocukluk çağı hemiplejisi
left hemiplegia sol hemipleji
right hemiplegia sağ hemipleji
flaccid hemiplegia sarkık hemipleji
anterior facial vein ön yüz ven
common facial vein ortak yüz veni
deep facial vein derin yüz ven
facial yüz
facial angle yüz açısı
facial artery yüz arteri
facial axis yüz ekseni
facial bone yüz kemiği
facial canal yüz kanalı
facial eczema yüz egzaması
facial index yüz indeksi
facial muscle yüz kası
facial nerve yüz siniri
facial neuralgia yüz nevraljisi
facial palsy yüz felci
facial tic yüz tik
facial tissue yüz dokusu
facial vein yüz damarı
muscle of facial expression yüz ifadesinin kası
posterior facial vein arka yüz ven
transverse facial artery enine yüz arteri
transverse facial fracture enine yüz kırığı
facial hair sakal
facial features yüz hatları
facial expression yüz ifadesi
facial flushing yüz kızarması
facial droop yüz sarkma
facial cleanser yüz temizleyici
facial swelling yüzün şişmesi
facial scrub yüz fırçası
facial recognition yüz tanıma
facial toner yüz toniği
facial mask yüz maskesi
facial wash yüz yıkama
express facial yüz ifadesi
facial weakness yüz zayıflığı
facial skin yüz derisi
facial pain yüz ağrısı
facial peel yüz kabuğu
facial serum yüz serumu
facial grimacing yüz ekşitmeden