facial artery

facial artery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facial artery yüz arteri

facial artery terimi için benzer kelimeler ve anlamları

transverse facial artery enine yüz arteri
anterior facial vein ön yüz ven
common facial vein ortak yüz veni
deep facial vein derin yüz ven
facial yüz
facial angle yüz açısı
facial axis yüz ekseni
facial bone yüz kemiği
facial canal yüz kanalı
facial eczema yüz egzaması
facial hemiplegia yüz kanaması
facial index yüz indeksi
facial muscle yüz kası
facial nerve yüz siniri
facial neuralgia yüz nevraljisi
facial palsy yüz felci
facial tic yüz tik
facial tissue yüz dokusu
facial vein yüz damarı
muscle of facial expression yüz ifadesinin kası
posterior facial vein arka yüz ven
transverse facial fracture enine yüz kırığı
facial hair sakal
facial features yüz hatları
facial expression yüz ifadesi
facial flushing yüz kızarması
facial droop yüz sarkma
facial cleanser yüz temizleyici
facial swelling yüzün şişmesi
facial scrub yüz fırçası
facial recognition yüz tanıma
facial toner yüz toniği
facial mask yüz maskesi
facial wash yüz yıkama
express facial yüz ifadesi
facial weakness yüz zayıflığı
facial skin yüz derisi
facial pain yüz ağrısı
facial peel yüz kabuğu
facial serum yüz serumu
facial grimacing yüz ekşitmeden
facial care yüz bakımı
facial structure yüz yapısı
facial paresis yüz parezi
facial bones yüz kemikleri
facial fullness yüz dolgunluğu
facial rash yüz kızarıklığı
facial cleansing yüz temizleme
facial mist yüz sisi
facial appearance yüz görünümü