facial artery

facial artery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facial artery yüz arteri