facetious

facetious teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facetious alaycı

facetious terimi için benzer kelimeler ve anlamları

being facetious fasetious olmak