facet joint

facet joint teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facet joint faset eklemi

facet joint terimi için benzer kelimeler ve anlamları

facet joint nerve faset eklem siniri
facet faseta
star facet yıldız faset
facet of life yaşamın yüzü
facet syndrome faset sendromu
facet injection faset enjeksiyonu
cervical facet servikal faset
lumbar facet lomber faset
facet of yönü
facet cut model kesim
table facet masa modeli
every facet of life hayatın her yönü
facet screw faset vidası
every facet her yönden
artistic facet sanatsal yön
facet prism model prizma
facet complex faset kompleksi
facet pattern model deseni
vertebral facet vertebral faset
facet of diamond elmas yönü
facet of a diamond bir elmas yönü
affect every facet her yönü etkile
facet of the problem problemin yüzü
just one facet of sadece bir yönü
is only one facet sadece bir model
impregnate every facet her yüzü emdir
it's just one facet sadece bir yüzü var
vertebral facet joints vertebral faset eklemleri
facet of personality kişilik yönü
extremely important facet son derece önemli yön
facet measurement model ölçümü
8-facet prism 8 model prizma
ankle joint and knee joint ayak bileği eklemi ve diz eklemi
joint global coordinators and joint bookrunner ortak küresel koordinatörler ve ortak muhasebeci
sole administrator, joint administrators, joint and several tek yönetici, ortak yöneticiler, ortak ve birkaç
ankle joint ayak bileği eklemi
arthrodial joint artrodiyal eklem
articulated joint mafsallı eklem
ball joint bilyeli mafsal
ball-and-socket joint top ve soket eklem
basal joint reflex bazal eklem refleksi
beaking joint gaga eklemi
bevel joint konik eklem
biaxial joint çift eksenli eklem
bicondylar joint bikondiler eklem
bilocular joint bilocular eklem
bridle joint dizgin eklemi
butt joint popo eklemi
cardan joint kardan mafsal
carpal joint karpal eklem