face-harden

face-harden teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
face-harden yüz sertleşmesi

face-harden terimi için benzer kelimeler ve anlamları

case-harden vaka sertleşmesi
harden sertleştirmek
harden off sertleşmek
harden one's heart kalbinin sertleşmesi
harden up sertleştirmek
oil-harden yağ sertleşmesi
sir arthur harden efendim arthur harden
water-harden su sertleşmesi
work-harden iş sertleşmesi
harden steel sert çelik
harden heart sertleşmiş kalp
harden security sert güvenlik
harden your heart kalbini sertleştirmek
harden against sertleşmek
let it harden sertleşmesine izin ver
harden our hearts kalbimizi sertleştir
will harden sertleşecek
harden requirements sertleşme gereksinimleri
harden the cement çimento sertleştirmek
harden inside içinde sertleşmek
harden ourselves kendimizi sertleştirmek
harden-off a plant bir bitkinin sertleşmesi
harden resolve sertleşmek çözmek
flame induction harden alev indüksiyon sertliği
do not harden sertleşme
face to face yüz yüze
face-to-face yüz yüze
face to face meeting yüz yüze görüşme
come face to face yüz yüze gelmek
face to face interview yüz yüze görüşme
face to face training yüz yüze eğitim
face to face communication yüz yüze iletişim
meet face to face yüz yüze görüşmek
face-to-face contact yüz yüze temas
come face to face with yüz yüze gelmek
talk face to face yüz yüze konuşmak
face to face interaction yüzyüze iletişim
face to face conversation yüz yüze görüşme
face-to-face learning yüz yüze öğrenme
face to face visit yüz yüze ziyaret
face to face course yüz yüze kurs
face to face sales yüz yüze satışlar
face-to-face discussion yüz yüze tartışma
talking face to face yüz yüze konuşmak
face-to-face networking yüz yüze ağ
face to face session yüz yüze oturum
face to face dimension yüz yüze boyut
face to face dialogue yüz yüze diyalog
bring face to face yüz yüze getirmek
met face to face yüz yüze tanıştı