face-centred

face-centred teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
face-centred yüzey merkezli

face-centred terimi için benzer kelimeler ve anlamları

body-centred gövde-merkezli
centred merkezli
centred dot ortalanmış nokta
client-centred therapy müşteri merkezli terapi
self-centred bencil
soft-centred içi kremalı
centred around ortalanmış
case-centred durumda merkezli
person-centred kişi merkezli
learner-centred öğrenci merkezli
student-centred learning öğrenci merkezli öğrenme
reliability centred maintenance güvenilirlik merkezli bakım
child-centred çocuk merkezli
people-centred approach insan merkezli yaklaşım
teacher-centred öğretmen merkezli
person-centred care kişi merkezli bakım
citizen-centred vatandaş merkezli
task-centred görev merkezli
victim-centred mağdur merkezli
child centred community development çocuk merkezli toplum gelişimi
patient-centred care hasta merkezli bakım
christ-centred christ merkezli
teacher-centred approach öğretmen merkezli yaklaşım
male-centred erkek-merkezli
learner centred approach öğrenci merkezli yaklaşım
heavily centred yoğun merkezli
centred learning merkezli öğrenme
child-centred approach çocuk merkezli yaklaşım
centred approach merkezli yaklaşım
user centred design kullanıcı merkezli tasarım
child-centred education çocuk merkezli eğitim
has centred on odaklandı
centred between arasında ortalanmış
present-centred -mevcut merkezli
centred moving averages merkezlenmiş hareketli ortalamalar
individual-centred -birey merkezli
was centred on merkezlendi
wholly centred tamamen merkezli
person-centred approach kişi merkezli yaklaşım
employment-centred strategies istihdam merkezli stratejiler
which centred on hangi merkezli
problem-centred problem merkezli
get centred ortalanmak
human-centred design insan merkezli tasarım
child-centred pedagogy çocuk merkezli pedagoji
is centred around ortalanmış
centred on the document belgede ortalanmış
participant centred katılımcı merkezli
gene-centred gen merkezli
teacher-centred methodology öğretmen merkezli metodoloji