k-wires

k-wires teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-wires k-teller

k-wires terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cross wires çapraz teller
lecher wires lecher teller
pull wires teller çekin
wires teller
get one's wires crossed bir kabloyu geçti
wires and cables teller ve kablolar
cables and wires kablolar ve teller
wires crossed teller geçti
crossed wires çapraz teller
pacing wires pacing telleri
exposed wires maruz kalan teller
get your wires crossed kablolarını çapraz al
trailing wires sondaki teller
run wires telleri çalıştırmak
telephone wires telefon telleri
utility wires yardımcı teller
get wires crossed telleri çapraz almak
bundle of wires tel demeti
wires or cables teller veya kablolar
live electrical wires canlı elektrik telleri
protruding wires çıkıntılı teller
route wires yol telleri
cords and wires kordonlar ve teller
set of wires tel seti
wires and strands teller ve teller
pacemaker wires kalp pilleri
live electric wires canlı elektrik telleri
internal wires iç teller
tangled wires karışık teller
pinching wires kısma telleri
wires and ropes teller ve ipler
messy wires dağınık teller
pipes and wires borular ve teller
electricity wires elektrik telleri
3 wires 3 tel
with copper wires bakır telli
wires down teller
cables wires kablolar teller
wires exposed maruz kalan teller
subscription wires abonelik telleri
running wires çalışan teller
felts and wires keçeler ve teller
wires cable teller kablo
wires across kablolar
foreign wires yabancı teller
terminated wires sonlandırılmış teller
tangle of wires tel arapsaçı
wires feed teller besleme
of twisted wires bükülmüş tellerin
form wires teller oluşturmak