electromagnetic moment

electromagnetic moment teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
electromagnetic moment elektromanyetik moment

electromagnetic moment terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from moment to moment andan ana
moment-to-moment basis moment-an temeli
moment to moment awareness şu an farkındalık
a moment to moment basis anı anı temeli
live from moment to moment andan yaşa
electromagnetic elektromanyetik
electromagnetic field elektromanyetik alan
electromagnetic force elektromanyetik güç
electromagnetic induction elektromanyetik indüksiyon
electromagnetic interaction elektromanyetik etkileşim
electromagnetic pulse elektromanyetik nabız
electromagnetic pump elektromanyetik pompa
electromagnetic radiation elektromanyetik radyasyon
electromagnetic spectrum elektromanyetik spektrum
electromagnetic tape elektromanyetik bant
electromagnetic unit elektromanyetik birim
electromagnetic wave elektromanyetik dalga
electromagnetic waves elektromanyetik dalgalar
electromagnetic compatibility elektromanyetik uyumluluk
electromagnetic site survey elektromanyetik alan incelemesi
electromagnetic compatibility directive elektromanyetik uyumluluk direktifi
electromagnetic environment elektromanyetik ortam
electromagnetic clutch elektromanyetik debriyaj
electromagnetic disturbance elektromanyetik bozulma
electromagnetic immunity elektromanyetik bağışıklık
electromagnetic interference elektromanyetik girişim
electromagnetic shielding elektromanyetik koruma
electromagnetic brake elektromanyetik fren
electromagnetic flowmeter elektromanyetik debimetre
electromagnetic coil elektromanyetik bobin
electromagnetic environment guidance elektromanyetik çevre rehberliği
electromagnetic lock elektromanyetik kilit
electromagnetic coupling elektromanyetik bağlanma
electromagnetic power elektromanyetik güç
strong electromagnetic fields güçlü elektromanyetik alanlar
electromagnetic energy elektromanyetik enerji
electromagnetic relay elektromanyetik röle
electromagnetic valve elektromanyetik dalga
electromagnetic survey elektromanyetik araştırma
electromagnetic emissions elektromanyetik emisyonlar
electromagnetic compliance elektromanyetik uygunluk
electromagnetic propagation elektromanyetik yayılım
electromagnetic compatibility and radio spectrum matters elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum sorunları
to assess the electromagnetic environment elektromanyetik ortamı değerlendirmek
radio frequency electromagnetic energy radyo frekansı elektromanyetik enerji
electromagnetic signature elektromanyetik imza
electromagnetic stirring elektromanyetik karıştırma
electromagnetic interference shielding elektromanyetik girişim koruması
pulsed electromagnetic field darbeli elektromanyetik alan
electromagnetic site elektromanyetik alan