absolutely happy

absolutely happy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
absolutely happy kesinlikle mutlu

absolutely happy terimi için benzer kelimeler ve anlamları

best wishes for a happy christmas and a happy new year mutlu bir noel ve mutlu bir yeni yıl için en iyi dileklerimle
happy christmas and a happy new year mutlu noeller ve mutlu yıllar
happy christmas and happy new year mutlu noeller ve mutlu yeni yıl
happy so happy mutlu çok mutlu
happy holidays and happy new year mutlu bayramlar ve mutlu yıllar
very happy happy çok mutlu mutlu
be happy so happy mutlu ol çok mutlu
when you're happy i'm happy ne zaman mutlu olursun ben mutluyum
have a happy happy day mutlu bir gün geçir
happy a happy summer mutlu mutlu bir yaz
happy holidays and a happy new year mutlu bayramlar ve mutlu bir yeni yıl
absolutely kesinlikle
absolutely convergent kesinlikle yakınsak
power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely güç mutlak güç yozlaşma eğilimindedir
absolutely not kesinlikle hayır
absolutely true kesinlikle doğru
absolutely necessary kesinlikle gerekli
absolutely right kesinlikle doğru
absolutely amazing kesinlikle muhteşem
absolutely agree kesinlikle katılıyorum
absolutely yes kesinlikle evet
absolutely essential kesinlikle gerekli
absolutely love kesinlikle aşk
you are absolutely right kesinlikle haklısın
absolutely critical kesinlikle kritik
absolutely delighted kesinlikle memnun
absolutely certain kesinlikle belli
absolutely gorgeous kesinlikle muhteşem
absolutely nothing kesinlikle hiçbir şey
absolutely sure kesinlikle emin
absolutely fine kesinlikle iyi
absolutely vital kesinlikle hayati
absolutely stunning kesinlikle çarpıcı
absolutely free tamamen ücretsiz
absolutely clear kesinlikle açık
absolutely awful kesinlikle korkunç
i absolutely agree kesinlikle katılıyorum
absolutely entitled kesinlikle haklı
i absolutely love kesinlikle seviyorum
absolutely forbidden kesinlikle yasak
absolutely beautiful kesinlikle güzel
absolutely great kesinlikle harika
absolutely crucial kesinlikle çok önemli
absolutely brilliant kesinlikle mükemmel
absolutely thrilled kesinlikle heyecan
absolutely exhausted tamamen bitkin
you're absolutely right kesinlikle haklısın
yes, absolutely evet kesinlikle
absolutely important kesinlikle önemli
absolutely provided kesinlikle sağlanan