ease off

ease off teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ease off inmek

ease off terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ease it off rahatlatmak
ease off on the accelerator hızlandırıcıyı rahatlatmak
ease off throttle gaz kelebeği gevşetmek
off-off-off -off-off off
at ease rahat
at one's ease bir anda & # x27;
chapel of ease kolaylık kilisesi
ease kolaylaştırmak
ease out kolaylaştırmak
ease up sakin ol
ill at ease rahat
put at ease rahatlamak
stand at ease rahat ol
ease of use kullanım kolaylığı
with ease kolaylıkla
feel at ease rahat hissediyorum
for ease of reference referans kolaylığı için
ease of reference referans kolaylığı
ease into kolaylaştırmak
ease of access erişim kolaylığı
ease of doing business iş yapma kolaylığı
ease back geri çekilmek
ease the pain acıyı hafifletmek
for ease kolaylaştırmak için
be at ease rahat olmak
ease of operation kullanım kolaylığı
ease the burden yükü hafifletmek
ease of maintenance bakım kolaylığı
relative ease nispi kolaylık
put your mind at ease aklını rahatlat
ease your mind kafanı rahatlat
ease down rahatlatmak
ease of implementation uygulama kolaylığı
ease of installation kurulum kolaylığı
for your ease of reference referans kolaylığı için
more at ease daha rahat
ease of movement hareket kolaylığı
ease of mind zihin kolaylığı
ease of communication iletişim kolaylığı
at ease with rahat
ease of understanding anlama kolaylığı
ease tensions gerginliği azaltmak
ease concerns endişeleri azaltmak
greater ease daha kolay
for your ease rahatınız için
ease of handling taşıma kolaylığı
ease yourself kendini rahatlat
no longer at ease artık rahat değil
mind at ease rahatlık
ease of administration yönetim kolaylığı