earthquake engineer

earthquake engineer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earthquake engineer deprem mühendisi

earthquake engineer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earthquake deprem
pre-earthquake deprem öncesi
earthquake struck deprem vurdu
earthquake engineering deprem mühendisliği
major earthquake büyük deprem
devastating earthquake yıkıcı deprem
earthquake drill deprem tatbikatı
earthquake hit deprem çarpması
earthquake shock deprem şoku
earthquake relief deprem kabartma
earthquake-prone deprem
earthquake resistant depreme dayanıklı
earthquake loads deprem yükü
usgs earthquake depremde uss
massive earthquake büyük deprem
large earthquake büyük deprem
earthquake fault deprem hatası
maximum credible earthquake maksimum güvenilir deprem
earthquake loading deprem yükleme
earthquake safety deprem güvenliği
earthquake preparedness deprem hazırlığı
earthquake zone deprem bölgesi
earthquake damage deprem hasarı
undersea earthquake denizaltı depremi
powerful earthquake güçlü deprem
earthquake activity deprem etkinliği
magnitude earthquake büyük deprem
there was an earthquake bir deprem oldu
earthquake insurance deprem sigortası
earthquake prediction deprem tahmini
earthquake swarm deprem sürüsü
earthquake aftershock deprem artçı
operating basis earthquake işletme esaslı deprem
earthquake response deprem cevabı
national earthquake information center ulusal deprem bilgi merkezi
earthquake ground motion deprem yer hareketi
experienced an earthquake deprem yaşandı
earthquake hazard deprem tehlikesi
earthquake shaking deprem sallıyor
post-earthquake deprem sonrası
earthquake hazards program deprem tehlikesi programı
severe earthquake şiddetli deprem
earthquake forces deprem kuvvetleri
anti-earthquake anti-deprem
design earthquake tasarım depremi
earthquake in haiti haiti'de deprem
earthquake risk deprem riski
earthquake-ravaged deprem kavurduğu
earthquake engineering research institute deprem mühendisliği araştırma enstitüsü
earthquake shake deprem sallaması