earthliness

earthliness teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earthliness earthliness