earth-shattering

earth-shattering teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth-shattering dünyayı sarsan