earth-shattering

earth-shattering teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth-shattering dünyayı sarsan

earth-shattering terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earth-shattering event dünyayı sarsan olay
earth-shattering explosions dünyayı sarsan patlamalar
shattering yıkıcı
world-shattering dünya sarsan
shattering glass cam kırma
ear-shattering kulak sarsan
shattering loss paramparça kaybı
glass shattering cam kırılması
life-shattering hayat sarsan
record-shattering rekor sarsan
seed shattering tohum paramparça
precedent shattering emsal paramparça
mind-shattering zihin sarsan
soul-shattering ruh sarsan
shattering experience paramparça etme deneyimi
shattering events yıkıcı olaylar
paradigm-shattering paradigma sarsan
shattering power paramparça etme gücü
a. shattering loss a. paramparça kaybı
ground-shattering zemin sarsan
nerve-shattering sinir bozucu
glass from shattering kırılmaya karşı cam
is shattering paramparça ediyor
shattering ideas paramparça eden fikirler
shattering seed paramparça tohumu
breaking and shattering kırma ve parçalama
taboo shattering tabu paramparça
shattering testimony paramparça tanıklık
shattering results paramparça edici sonuçlar
shattering hopes paramparça umutları
i was shattering... paramparça ediyordum ...
reality-shattering gerçeklik sarsan
early shattering erken paramparça
shattering glass doors cam kapılar paramparça
a. shattering a. yıkıcı
sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
alkaline earth alkalin toprak
alkaline-earth metal toprak alkali metal
barbados earth barbados dünya
black earth kara dünya
bone earth kemik toprağı
brown earth kahverengi dünya
diatomaceous earth silisli toprak
down to earth gerçekçi
down-to-earth gerçekçi
earth toprak
earth almond yeryüzü badem
earth art dünya sanatı
earth auger dünya burgu
earth closet toprak dolabı