earth-god

earth-god teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth-god toprak tanrısı

earth-god terimi için benzer kelimeler ve anlamları

god god god tanrı tanrı tanrı
sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
on god's earth tanrının dünyasında
god and earth tanrı ve dünya
earth for a god bir tanrı için dünya
my god my god why hast thou forsaken me tanrım tanrım neden beni terk ettin
render unto caesar the things which are caesar's, and unto god the things that are god's sezar'a sezar olanları, tanrıya olanları tanrıya dönüştürmek
no god but god tanrı yok ama tanrı
god god forever sonsuza dek tanrı tanrı
god god tanrı tanrı
there is no god but god tanrı yok ama tanrı yok
alkaline earth alkalin toprak
alkaline-earth metal toprak alkali metal
barbados earth barbados dünya
black earth kara dünya
bone earth kemik toprağı
brown earth kahverengi dünya
diatomaceous earth silisli toprak
down to earth gerçekçi
down-to-earth gerçekçi
earth toprak
earth almond yeryüzü badem
earth art dünya sanatı
earth auger dünya burgu
earth closet toprak dolabı
earth day dünya günü
earth inductor compass toprak indüktör pusulası
earth lodge dünya köşkü
earth mother toprak ana
earth mover dünya taşıyıcı
earth pillar dünya ayağı
earth resources technology satellite dünya kaynakları teknolojisi uydusu
earth return dünya dönüşü
earth science yer bilimi
earth sign dünya işareti
earth smoke yer dumanı
earth station yer istasyonu
earth tone toprak tonu
earth tongue dünya dili
earth up toparlanmak
earth wave dünya dalgası
earth wax toprak mumu
earth, evolution of dünya, evrimi
earth-color toprak rengi
earth-goddess toprak tanrıça
earth-grazer toprak zampara
earth-mother toprak ana
earth-shattering dünyayı sarsan
ends of the earth, the dünyanın uçları
four corners of the earth, the dünyanın dört bir yanı