earth, evolution of

earth, evolution of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth, evolution of dünya, evrimi

earth, evolution of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earth's evolution yerkürenin evrimi
sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
biologic evolution biyolojik evrim
chemical evolution kimyasal evrim
convergent evolution yakınsak evrim
de-evolution de-evrim
emergent evolution acil evrim
evolution evrim
evolution of carbon dioxide karbondioksitin evrimi
organic evolution organik evrim
parallel evolution paralel evrim
saltatory evolution tuzlu evrim
social evolution sosyal evrim
stellar evolution yıldızların evrimi
long term evolution uzun vadeli evrim
gas evolution gaz evrimi
smooth evolution pürüzsüz evrim
next evolution gelecek evrim
further evolution daha fazla evrim
co-evolution ko-evrim
human evolution insan evrimi
sales evolution satış evrimi
evolution path evrim yolu
ongoing evolution devam eden evrim
theory of evolution evrim teorisi
time evolution zaman evrimi
natural evolution doğal evrim
evolution from evrim
early evolution erken evrim
gradual evolution kademeli evrim
evolution over time zamanla evrim
future evolution gelecekteki evrim
technological evolution teknolojik evrim
turnover evolution ciro evrimi
continued evolution sürekli evrim
market evolution pazar evrimi
historical evolution tarihi evrim
constant evolution sürekli evrim
pro evolution soccer yanlısı evrim futbol
adaptive evolution adaptif evrim
evolution trend evrim eğilimi
evolution towards doğru evrim
directed evolution yönlendirilmiş evrim
an evolution evrim
temporal evolution zamansal evrim
evolution of heat ısının evrimi
rate of evolution evrim oranı
hydrogen evolution hidrojen evrimi
evolution in time zaman içindeki evrim
product evolution ürün evrimi