ears

ears teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ears kulaklar

ears terimi için benzer kelimeler ve anlamları

all ears dört kulakla
believe one's ears birinin kulağına inan
coming out of one's ears birinin kulağından çıkan
dry behind the ears kulakların arkasındaki kuru
ears are burning, one's kulaklar yanıyor, bir & # x27; s
elephant ears fil kulakları
fall on deaf ears sağır kulaklara düşmek
friends, romans, countrymen, lend me your ears arkadaşlar, romalılar, taşralılar, bana kulaklarını ödünç ver
have one's ears on kulakları açık
lamb's ears kuzu kulakları
little pitchers have big ears küçük sürahi büyük kulakları var
make one's ears burn kulaklarını yakmak
mule-ears katır kulaklar
music to one's ears birinin kulağına müzik
not dry behind the ears kulakların arkasında kuru değil
pig's ears domuz kulakları
pin back one's ears birinin kulaklarını geriye doğru itin
pin someone's ears back birinin kulaklarını geri itmek
prick up one's ears kulaklarını dikmek
rabbit ears tavşan kulakları
up to one's ears bir kulaklara kadar
walls have ears yerin kulağı var
walls have ears, the duvarların kulakları
wet behind the ears kulakların arkasında ıslak
music to my ears kulaklarıma müzik
ringing in the ears kulaklarında çınlayan
ears of corn mısır kulakları
floppy ears sarkık kulaklar
deaf ears sağır kulaklar
i'm all ears tüm kulaklarım
ringing ears zil kulakları
eyes and ears gözler ve kulaklar
big ears büyük kulaklar
pierced ears delinmiş kulaklar
fell on deaf ears sağır kulaklara düştü
low-set ears alçak kulaklar
rack ears raf kulakları
mounting ears montaj kulakları
ringing in your ears kulaklarında çınlıyor
ears pierced kulaklar deldi
small ears küçük kulaklar
ears pop kulaklar pop
straining ears gerilme kulakları
music to your ears kulaklarına müzik
long ears uzun kulaklar
fallen on deaf ears sağır kulaklara düşmüş
protruding ears kulakları çıkıntılı
open your ears kulaklarını aç
we are all ears hepimiz kulaklarız
pointed ears sivri kulaklar