earnings

earnings teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earnings kazanç

earnings terimi için benzer kelimeler ve anlamları

attachment of earnings kazanç eki
earnings per share hisse başına kazanç
earnings related supplement kazançla ilgili ek
price-earnings ratio fiyat kazanç oranı
retained earnings dağıtılmamış karlar
net earnings net kazançlar
diluted earnings per share hisse başına seyreltilmiş kazanç
gross earnings brüt kazanç
earnings call kazanç çağrısı
loss of earnings kazanç kayıpları
corporate earnings kurumsal kazançlar
earnings growth kazanç artışı
operating earnings faaliyet kazançları
export earnings ihracat kazancı
statement of earnings kazanç beyanı
diluted earnings seyreltilmiş kazanç
earnings release kazanç açıklaması
foreign exchange earnings döviz kazancı
earnings statement gelir durumu
earnings guidance kazanç rehberliği
earnings yield kazanç verimi
earnings season kazanç mevsimi
basic earnings per share hisse başına temel kazanç
price earnings ratio fiyat kazanç oranı
earnings before taxes vergi öncesi kazanç
adjusted earnings düzeltilmiş kazanç
underlying earnings temel kazançlar
average earnings ortalama kazanç
earnings before interest and taxes faiz ve vergiler hariç kazanç
investment earnings yatırım kazancı
earnings before interest faiz öncesi kazanç
earnings momentum kazanç momentumu
earnings report kazanç raporu
statement of retained earnings dağıtılmamış karlar
price to earnings kazanç bedeli
lost earnings kayıp kazançlar
pensionable earnings emekli edilebilir kazanç
cash earnings nakit kazanç
core earnings çekirdek kazanç
current earnings mevcut kazançlar
earnings performance kazanç performansı
quarterly earnings üç aylık kazançlar
lifetime earnings ömür boyu kazanç
forward earnings vadeli kazançlar
earnings results kazanç sonuçları
taxable earnings vergiye tabi kazanç
reported earnings rapor edilen kazançlar
equity in earnings kazançta özkaynak
retained earnings account birikmiş karlar hesabı
strong earnings güçlü kazançlar