earning

earning teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earning kazanma

earning terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earning power kazanma gücü
earning potential kazanç potansiyeli
earning capacity kazanma kapasitesi
earning per share hisse başına kazanç
earning assets varlık kazanç
earning growth büyüme artışı
interest-earning faiz kazanç
earning a living hayatını kazanmak
high-earning yüksek kazanç
earning statement kazanç beyanı
interest-earning deposits faiz kazançlı mevduatlar
price earning ratio fiyat kazanç oranı
earning income kazanç geliri
interest earning assets faiz kazanç varlıkları
earning release kazanç sürümü
income earning gelir kazancı
wage-earning ücretli çalışmaları
earning opportunities kazanç fırsatları
earning results kazanç sonuçları
earning money para kazanmak
earning season kazanç mevsimi
earning ability kazanma kabiliyeti
loss of earning capacity kazanma kapasitesi kaybı
earning rate kazanç oranı
earning reports kazanç raporları
earning before taxes vergi öncesi kazanç
earning distribution kazanç dağılımı
earning expectations beklenti kazanma
interest-earning checking accounts faiz kazanç hesapları
diluted earning per share hisse başına seyreltilmiş kazanç
revenue earning gelir kazancı
demonstrated earning power kanıtlanmış kazanç gücü
earning points puan kazanma
earning profits kar kazancı
earning interest faiz kazanımı
earning its keep saklamak
earning process kazanma süreci
earning rewards kazanç ödülleri
top-earning üst kazanç
non-earning assets kazanç getirmeyen varlıklar
start earning kazanmaya başla
earning opportunity kazanç fırsatı
earning prospects kazanç umutları
fee earning ücret kazanç
income-earning opportunities gelir getirici fırsatlar
average earning assets ortalama kazanç varlıkları
earning credit kredi kazanma
earning a livelihood geçim kaynağı
basic earning per share hisse başına temel kazanç
by earning kazanarak