earning

earning teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earning kazanma