earnest

earnest teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earnest ciddi

earnest terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earnest money kazanılmış para
importance of being earnest ciddi olmanın önemi
in earnest ciddi olarak
earnest money deposit ciddi para yatırma
began in earnest ciddi başladı
the importance of being earnest ciddi olmanın önemi
begin in earnest ciddi olarak başlamak
earnest money contract ciddi para sözleşmesi
earnest desire ciddi arzu
begins in earnest ciddi başlar
started in earnest ciddi olarak başladı
work in earnest ciddi olarak çalışmak
earnest effort ciddi çaba
to be in earnest ciddi olmak
earnest man ciddi adam
earnest prayer en ciddi dua
deadly earnest ölümcül ciddi
earnest money agreement ciddi para sözleşmesi
earnest request ciddi istek
being earnest ciddi olmak
earnest hope ciddi umut
in real earnest gerçek anlamda
earnest attempt ciddi girişim
start in earnest ciddi bir şekilde başla
in good earnest iyi ciddiyetle
deposit of earnest money ciddi para yatırma
earnest-looking ciddi görünümlü
in all earnest en cidden
are in earnest ciddi
ever earnest hiç ciddi
dead earnest ölü ciddi
begun in earnest ciddi olarak başladı
good earnest iyi ciddi
over-earnest aşırı ciddi
earnest invitation ciddi davet
earnest talk ciddi konuşma
very earnest çok ciddi
earnest deposit en ciddi para yatırma
earnest about hakkında ciddi
has begun in earnest ciddi başladı
earnest person en ciddi insan
earnest heart ciddi kalp
earnest payment ciddi ödeme
so earnest çok ciddiyim
earnest wish en ciddi dilek
earnest commitment ciddi taahhüt
earnest money receipt ciddi para makbuzu
in right earnest haklı olarak
earnest will en ciddi irade
will begin in earnest ciddi başlayacak