earner

earner teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earner kazanan

earner terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wage earner ücretli
fee earner ücretli kazanan
main income earner ana gelir kazanan
foreign exchange earner döviz kazancı
bread earner ekmek kazanç
primary wage earner birincil ücret kazanan
dual-earner çift kazanan
export earner ihracatçı
salary earner maaş kazananı
foreign currency earner yabancı para kazananı
primary earner birincil kazanan
big earner büyük kazanan
secondary earner ikincil kazanan
main wage earner ana ücret kazanan
main earner ana kazanç
single earner tek kazanan
currency earner döviz kazancı
sole earner tek kazanan
dual earner household çift kazanlı ev
dual-earner families çift kazanlı aileler
two-earner iki kazanan
biggest foreign currency earner en büyük döviz kazancı
sole wage earner tek ücret kazanç
average wage earner ortalama maaş kazanan
leading export earner önde gelen ihracat kazananı
monthly wage earner aylık maaş
primary income earner birincil gelir kazanan
hourly wage earner saatlik ücret kazananı
dual earner model çift kazançlı model
earner households kazanan hane
a wage earner ücretli bir kazanç
the main wages earner ana ücret kazananı
dual-earner family çift kazanlı aile
one wage earner bir ücret kazanan
world's number one export earner dünyanın bir numaralı ihracat kazananı
average earner ortalama kazanç
point earner puan kazananı
employed earner çalışan kazanç
biggest foreign exchange earner en büyük döviz kazancı
largest earner en büyük kazanç
loss of a main income earner. ana gelir kazancının kaybı.
w-2 wage earner w-2 ücret kazanç
earner in the family ailede kazanan