earn one's stripes

earn one's stripes teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı