earliest

earliest teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earliest en erken

earliest terimi için benzer kelimeler ve anlamları

at your earliest convenience en uygun zamanda
at the earliest en erken
earliest convenience en erken kolaylık
earliest date en erken tarih
at the earliest opportunity en yakın fırsatta
at the earliest convenience en kısa zamanda
earliest time en erken zaman
earliest opportunity en erken fırsat
your earliest convenience müsait olacağın en erken zaman
earliest possible mümkün olan en erken
at your earliest en erken
earliest stages en erken aşamaları
earliest possible date mümkün olan en erken tarih
earliest memory en eski hafıza
earliest known bilinen en erken
at the earliest possible mümkün olan en erken
earliest memories en eski hatıralar
at the earliest possible time mümkün olan en kısa sürede
earliest possible opportunity mümkün olan en erken fırsat
at the earliest possible stage mümkün olan en erken aşamada
at their earliest convenience ilk kolaylıklarında
earliest starting date en erken başlangıç tarihi
at the earliest possible opportunity mümkün olan en kısa sürede
earliest start date en erken başlama tarihi
at our earliest convenience en yakın zamanda
from the earliest times en eski zamanlardan
earliest years en erken yıllar
until the earliest of en erken kadar
at its earliest convenience ilk kolaylıkta
at your earliest opportunity ilk fırsatta
earliest possible stage mümkün olan en erken aşama
at the earliest possible date en erken tarihte
earliest possible time mümkün olan en erken zaman
earliest period en erken dönem
my earliest memory en eski hafızam
at the earliest stage en erken aşamada
earliest delivery date en erken teslimat tarihi
earliest age en erken yaş
earliest form en erken form
earliest point en erken nokta
earliest evidence en eski kanıt
earliest example en erken örnek
at the very earliest en erken
your earliest en erken
on the earliest of the following dates takip eden tarihlerin en erken döneminde
earliest occupations en erken meslekler
earliest childhood en erken çocukluk
earliest use en erken kullanım
earliest availability en erken kullanılabilirlik
earliest effective date en erken geçerli tarih