earlier

earlier teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earlier daha erken

earlier terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earlier han han önceki
earlier this year senenin başlarında
earlier today bugün erken saatlerde
earlier this month bu aydan daha erken
whichever is earlier hangisi daha erken ise
earlier this week bu haftanın başlarında
earlier termination erken sonlandırma
earlier in the year yılın başlarında
no earlier than daha önce değil
upon the earlier of daha önce
until the earlier of önceye kadar
not earlier than daha önce değil
earlier than daha erken
as noted earlier daha önce belirtildiği gibi
the earlier the better ne kadar erken o kadar iyi
as mentioned earlier daha önce belirtildiği gibi
much earlier daha erken
earlier stage önceki aşama
in earlier times daha önceki zamanlarda
earlier studies önceki çalışmalar
earlier times daha önceki zamanlar
earlier work önceki iş
at the earlier of başında
earlier death erken ölüm
at an earlier stage daha erken bir aşamada
unless terminated earlier daha önce sonlanmadıkça
earlier version önceki sürüm
as discussed earlier daha önce tartışıldığı gibi
earlier years daha önceki yıllar
as stated earlier daha önce belirtildiği gibi
a year earlier bir yıl önce
earlier that day o günün erken saatlerinde
earlier than expected beklenenden daha erken
earlier in life hayatta daha erken
even earlier hatta daha önce
years earlier yıllar önce
earlier in his career kariyerinin başlarında
at an earlier time daha erken bir zamanda
earlier diagnosis erken tanı
earlier in the week haftanın başlarında
earlier age erken yaş
whichever occurs earlier hangisi daha erken olursa
no earlier daha önce değil
not earlier daha önce değil
whichever date is earlier hangisi daha erken ise
earlier than usual her zamankinden daha erken
the earlier of the date tarihin başlarında
mentioned earlier daha önce bahsedilen
from earlier erkenden
earlier that year o yılın başlarında