absolutely forbidden

absolutely forbidden teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
absolutely forbidden kesinlikle yasak

absolutely forbidden terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it is absolutely forbidden kesinlikle yasaktır
forbidden yasak
forbidden band yasak bant
forbidden city yasak şehir
forbidden fruit yasak meyve
forbidden transition yasak geçiş
it is forbidden yasaktır
strictly forbidden kesinlikle yasak
is forbidden yasak
is strictly forbidden kesinlikle yasaktır
forbidden love yasak aşk
are forbidden yasaktır
it is strictly forbidden kesinlikle yasaktır
expressly forbidden açıkça yasak
it's forbidden yasak
was forbidden yasaklandı
forbidden by law kanunla yasak
forbidden for yasak
forbidden from yasak
should be forbidden yasaklanmalı
were forbidden yasaklandı
forbidden archeology yasak arkeoloji
403 forbidden 403 yasak
they were forbidden yasaklandı
it was forbidden yasaktı
shall be forbidden yasaklanacak
be forbidden yasak olmak
are forbidden from yasaklandı
forbidden to smoke sigara içmek yasak
entry is forbidden giriş yasaktır
forbidden area yasak bölge
reproduction forbidden üreme yasak
not forbidden yasak değil
forbidden access yasak erişim
smoking is forbidden sigara içmek yasaktır
has forbidden yasakladı
being forbidden yasak olmak
strictly forbidden for kesinlikle yasaktır
is also forbidden ayrıca yasaktır
is forbidden from yasaklandı
we are forbidden yasakız
forbidden behaviour yasak davranış
is expressly forbidden açıkça yasaktır
have forbidden yasaklamak
reproduction is forbidden çoğaltılması yasaktır
are strictly forbidden kesinlikle yasaktır
it is forbidden for için yasak
something forbidden yasak bir şey
forbidden to leave gitmesi yasak
forbidden place yasak yer