i accept the terms and conditions

i accept the terms and conditions teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept the terms and conditions ben şartları ve koşulları kabul ediyorum

i accept the terms and conditions terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i have read and accept the terms and conditions şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
yes, i have read the terms and conditions and accept these b evet, şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
accept terms and conditions şart ve koşulları kabul et
i hereby accept the terms and conditions şartlar ve koşulları kabul ediyorum
accept general terms and conditions genel şart ve koşulları kabul et
you accept these terms and conditions. bu hüküm ve koşulları kabul ediyorsunuz.
tick to accept terms and conditions şartlar ve koşulları kabul etmek için işaretleyin
accept all terms and conditions herein; buradaki tüm hüküm ve koşulları kabul et;
yes, i have read, understand and accept the terms of use and evet, kullanım koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum
i have read and accept the terms şartları okudum ve kabul ediyorum
you must accept and abide by these terms as presented to you size sunulan bu şartları kabul etmeli ve bunlara uymalısınız.
i have read and accept the terms of this legal note bu yasal notun şartlarını okudum ve kabul ediyorum
i have read and accept the conditions set out in belirtilen şartları okudum ve kabul ediyorum
terms and conditions of delivery and payment teslimat şartları ve ödeme koşulları
terms and conditions of sale and delivery satış ve teslimat şartları
i have read and accepted the terms and conditions şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
and upon such terms and conditions ve bu şartlar ve koşullar üzerine
general terms and conditions of sale and delivery genel satış ve teslimat şartları
general and specific terms and conditions genel ve özel şartlar ve koşullar
privacy policy and terms and conditions gizlilik politikası ve şartlar ve koşullar
general terms and conditions of delivery and payment genel teslimat şartları ve ödeme koşulları
terms and conditions shall be governed by and construed şartlar ve koşullar yönetilecek ve yorumlanacaktır
the status and terms and conditions of service durum ve hizmet şartları
specifications and terms and conditions özellikler ve şartlar ve koşullar
terms and conditions of sales and service apply satış şartları ve servis koşulları geçerlidir
i have read and understood the terms and conditions şartları ve koşulları okudum ve anladım
and agree to be bound by its terms and conditions ve şart ve koşullarına bağlı kalmayı kabul edersiniz.
special terms and conditions for banking and insurance operations bankacılık ve sigorta işlemleri için özel şartlar ve koşullar
accept the terms şartları kabul et
i accept the terms koşulları kabul ediyorum
accept our terms şartlarımızı kabul et
on condition that you accept all the terms contained içerdiği tüm şartları kabul etmeniz şartıyla
i accept the legal terms yasal şartları kabul ediyorum
only on the condition that you accept all of the terms sadece tüm şartları kabul etmeniz şartıyla
i accept the terms of the license agreement lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum
by using our site, you indicate that you accept these terms sitemizi kullanarak, bu şartları kabul ettiğinizi belirtirsiniz.
please accept the terms lütfen şartları kabul et
accept its terms şartlarını kabul et
if you do not accept these terms bu şartları kabul etmiyorsanız
i accept the terms in the license agreement lisans sözleşmesindeki şartları kabul ediyorum
accept these terms bu şartları kabul et
accept terms of use kullanım şartlarını kabul et
accept all terms tüm şartları kabul et
accept payment terms ödeme koşullarını kabul et
using this web site indicates that you accept these terms. bu web sitesini kullanmak, bu şartları kabul ettiğinizi gösterir.
accept the license terms lisans koşullarını kabul et
i accept the following conditions aşağıdaki şartları kabul ediyorum
you must accept the general conditions genel şartları kabul etmelisin
i accept all conditions bütün şartları kabul ediyorum
terms and conditions şartlar ve koşullar