dacryocystorhinostomy

dacryocystorhinostomy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı