it is unclear whether

it is unclear whether teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it is unclear whether olup olmadığı belli değil

it is unclear whether terimi için benzer kelimeler ve anlamları

unclear whether belirsiz olup olmadığı
it was unclear whether olup olmadığı belli değildi
remains unclear whether olup olmadığını belirsiz kalır
it is unclear as to whether olup olmadığı belli değil
whether whether olup olmadığı
unclear belirsiz
remains unclear belirsiz kalır
it is unclear belli değil
is unclear belli değil
remain unclear belirsiz kal
it remains unclear belirsizliğini koruyor
are unclear belirsiz
it was unclear belli değildi
remained unclear belirsiz kaldı
still unclear hala temiz değil
unclear about hakkında net değil
is still unclear hala belirsiz
very unclear çok net değil
seem unclear belirsiz görünmek
it is still unclear hala belirsiz
was unclear belirsizdi
unclear speech net olmayan konuşma
i am unclear net değilim
entirely unclear tamamen belirsiz
rather unclear oldukça açık
unclear points net olmayan noktalar
unclear situation belirsiz durum
somewhat unclear biraz belirsiz
be unclear net olmamak
unclear information belirsiz bilgi
currently unclear şu anda belirsiz
it is unclear how nasıl olduğu belli değil
it's unclear belirsiz
if anything is unclear bir şey açık değilse
leaving it unclear belirsiz bırakmak
unclear reasons belirsiz sebepler
unclear land tenure belirsiz arazi görev süresi
unclear circumstances belirsiz koşullar
left unclear belirsiz kaldı
were unclear belirsizdi
unclear understanding net olmayan anlayış
become unclear belirsizleşmek
unclear language net olmayan dil
you are unclear net değilsin
i was unclear net değildim
completely unclear tamamen belirsiz
unclear intentions belirsiz niyetler
unclear results net olmayan sonuçlar
yet unclear henüz belirsiz
unclear roles belirsiz roller